Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1246

Utkom från trycket den 21 december 2001
Förordning om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.;
utfärdad den 13 december 2001.

Regeringen föreskriver att 1 § 1 mom. förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.1) skall ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1993:1198.

1 mom.2) Där staten, landsting, kommun eller annan dylik menighet enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter är skyldig att lämna självdeklaration skall skyldigheten fullgöras av förvaltningsmyndighet eller annan, som utövar vården och inseendet över den fastighet eller som handhaft den rörelse, som omfattas av deklarationsskyldigheten. Om en fond som förvaltas av en statsmyndighet är skyldig att lämna självdeklaration, skall skyldigheten fullgöras av denna myndighet.

2)

Senaste lydelse 1990:1248.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1246

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)