Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:4

Utkom från trycket den 29 januari 2002
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 17 januari 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:32, bet. 2001/02:JuU5, rskr. 2001/02:80.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

63. Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier

 

Medlemmar i institutets organ och institutets personal

 

Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal

 

64. Europeiska unionens satellitcentrum

 

Medlemmar i centrumets organ och centrumets personal

 

Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:4

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH
Dan Sandberg
(Utrikesdepartementet)