Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:10

Utkom från trycket den 5 februari 2002
Förordning om ändring i förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;
utfärdad den 24 januari 2002.

Regeringen föreskriver att bilaga A till förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning1) skall ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1997:910.

Bilaga A2)

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa

Förvaltningsområde

Särskilda bestämmelser

I. Hov- och slottsstaterna

 
 

Arbetstagare vid Djurgårdsförvaltningen ....................

 

5)

 

Annan arbetstagare .....................................................

 

11)

 
 

II. Kriminalvården

 
 

Arbetstagare hos föreningen Skyddsvärnet i Göteborg .....................................................................

 

11)

 
 

III. Utrikesförvaltningen m.m.

 
 

Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör i Sverige ........................................................................

 

1), 2), 11)

 

Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som tjänstgör i Sverige ................................................

 

1), 11)

 

Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat som tjänstgör i Sverige ................................................

 

1), 11)

 
 

IV. Försvaret

 
 

Arbetstagare hos Sveriges civilförsvarsförbund .........

 

 
 

V. Socialvården samt hälso- och sjukvården

 
 

Arbetstagare vid Hjälpmedelsinstitutet ......................

 

11)

 

Arbetstagare vid Allmänna barnhusets expedition, vilkas tjänster finns upptagna på personalförteckning fastställd av regeringen ...............................................

 

5), 11)

 

VI. Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m.m.

 
 

Arbetstagare vid Carl och Olga Milles Lidingöhem eller Thielska galleriet .................................................

 

11)

 

Rektor och annan lärare än timlärare vidstatsunderstödd svensk utlandsskola ....................

 

1), 11)

 

Grännaskolan,

 
 

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket,

 
 

Franska skolan,

 
 

Göteborgs Högre Samskola,

 
 

Lundsbergs skola,

 
 

Sigrid Rudebecks Gymnasium,

 
 

Apelrydsskolan,

 
 

Vackstanässkolan och

 
 

Bergsskolan i Filipstad:

 
 

rektor, studierektor och annan lärare än timlärare ......

 

11)

 

Ericastiftelsen:

 
 

förskollärare ................................................................

 

11)

 

annan arbetstagare ......................................................

 

11)

 

Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum och Akademien för de fria konsterna ................................

 

11)

 

Arbetstagare vid Dansmuseifonden ............................

 

 

Arbetstagare vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) som inte avses i pensionsplanen och som inte är kontraktsanställd .....

 

11)

 

Arbetstagare vid Svenska språknämnden som inte avses i pensionsplanen ...............................................

 

11)

 
 

VII. Jordbruk och skogsbruk m.m.

 
 

Arbetstagare vid Skogs- och lantbruksakademien ......

 

 
 

VIII. Teater- och musikinstitutioner

 
 

Operan,

 
 

Dramaten,

 
 

Riksteatern och

 
 

Svenska rikskonserter:

 
 

teaterchef (chef för teater- ellermusikinstitution) .......

 

8), 9)

 

annan arbetstagare ......................................................

 

6), 7)

 

Stockholms Stadsteater AB,

 
 

Göteborgs Stadsteater AB,

 
 

AB Helsingborgs Stadsteater,

 
 

Borås Stadsteater,

 
 

Malmö Musikteater AB,

 
 

Malmö Dramatiska Teater AB,

 
 

Skånes Dansteater AB,

 
 

AB Upsala Stadsteater,

 
 

Upsala Stadsteaters Produktions AB,

 
 

Folkoperan AB,

 
 

GöteborgsOperan AB,

 
 

Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg,

 
 

Folkteatern i Göteborg ek.för.,

 
 

Stiftelsen Norrbottensteatern,

 
 

Länsteatern på Gotland,

 
 

Teater Halland,

 
 

Kommunalförbundet Teater Västmanland,

 
 

Stiftelsen Östergötlands länsteater,

 
 

Smålands musik och teater,

 
 

Västsvenska Teater och Dans AB,

 
 

Stiftelsen Länsteatern i Dalarna,

 
 

Stiftelsen Länsteatern i Örebro,

 
 

Stiftelsen Regionteatern Blekinge-Kronoberg,

 
 

Stiftelsen Teater Västernorrland,

 
 

Västerbottensmusiken AB (Norrlandsoperan),

 
 

Västerbottensteatern AB,

 
 

Stiftelsen Musikteatern i Värmland och

 
 

Stiftelsen Skaraborgs länsteater:

 
 

teaterchef (chef för teater- eller musikinstitution) ......

 

8), 9)

 

annan arbetstagare ......................................................

 

6), 7)

 
 

Västerbottensmusiken AB (Norrlandsoperan) och Stiftelsen Musikteatern i Värmland:

 
 

arbetstagare vars lön finansieras från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, anslagsposten 1 ..........................................................

 

6), 7)

 

Göteborgs konsert AB,

 
 

Stiftelsen Göteborgsmusiken,

 
 

Malmö Symfoniorkester AB,

 
 

Helsingborgs Nya Konserthus AB,

 
 

Symfoniorkestern Norrköping,

 
 

Gävle symfoniorkester,

 
 

Musik i Uppland (Uppsala Kammarorkester),

 
 

Kalmar läns musikstiftelse (Camerata Roman),

 
 

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken (Västerås Sinfonietta),

 
 

Musik i Västernorrland,

 
 

Kommunalförbundet Norrlands Musik- och Dansteater (NMD),

 
 

NorrDans,

 
 

Musik för Örebro län (Svenska kammarorkestern),

 
 

Kammarorkestern Musica Vitae,

 
 

Norrbottensmusiken (Norrbottens Kammarorkester) och

 
 

Sundsvalls Kammarorkester:

 
 

konserthuschef ...........................................................

 

8), 9)

 

annan arbetstagare ......................................................

 

6), 7)

 
 

Smålands musik och teater (Jönköpings sinfonietta) och

 
 

Stockholms konserthusstiftelse:

 
 

konserthuschef ...........................................................

 

8), 9)

 

annan arbetstagare ......................................................

 

6), 7)

 
 

Musik i Uppland,

 
 

Kalmar läns musikstiftelse och

 
 

Sundsvalls Kammarorkester:

 
 

arbetstagare vars lön finansieras från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, anslagsposten 1 ..........................................................

 

6), 7)

 
 

Arbetstagare vars lön finansieras från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musik- institutioner, anslagsposten 1:

 
 

Musik i Blekinge,

 
 

Gotlandsmusiken,

 
 

Musik Gävleborg,

 
 

Musik i Halland,

 
 

Länsmusiken i Jämtlands län,

 
 

Musik i Dalarna,

 
 

Musik i Kronoberg,

 
 

Norrbottensmusiken,

 
 

Sörmlands musik och teater,

 
 

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken,

 
 

Musik för Örebro län,

 
 

Östgötamusiken,

 
 

Smålands musik och teater,

 
 

Musik i Västernorrland,

 
 

Musik i Väst och

 
 

Musik i Skåne:

 
 

länsmusikchef .............................................................

 

8), 9)

 

annan arbetstagare ......................................................

 

6), 7)

 

Arbetstagare vid fria teater-, musik- och dansgrupper

 

6), 7), 10)

 

Arbetstagare vid TA Teateralliansen AB ...................

 

6), 7)

 

Konstnärlig ledare (teaterchef) vid Drottningholms Slottsteater .................................................................

 

8), 9), 11)

 

Särskilda bestämmelser

1) Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte skall ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut skall sändas till Statens pensionsverk.

2) Förordningen tillämpas på anställning hos en institution för vilken Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner.

3) –

4) –

5) Huvudmannen betalar varje månad kostnaderna för de pensionsförmåner som betalas ut av Statens pensionsverk.

6) Högst fem år av anställning som balettmästare, dansare, korist, musiker, regissör, skådespelare och sångsolist vid utländsk eller icke-statsunderstödd svensk teater- eller musikinstitution tillgodoräknas arbetstagaren som pensionsgrundande tjänstetid mot engångspremie, om huvudmannen anser anställningen vara av särskild betydelse för sin verksamhet.

7) Vid tillämpning av 2 § punkt 5 pensionsplanen skall anställning vid statsunderstödda teater- eller musikinstitutioner under sammanlagt minst sex månader per år omfattas av planen. Som sådan anställning avses även dag- eller timanställning som avser minst 40 procent av heltidstjänstgöring. Vid fastställande av period om minst sex månader beaktas endast anställning som har en varaktighet på minst 30 dagar hos en och samma huvudman.

8) Rätt till pension vid avgång före pensionsåldern kan beviljas arbetstagare som av annan anledning än på egen begäran avgår från sin anställning före pensionsåldern och vid avgången har haft anställningen i minst tre år. Huvudmannen beslutar om rätt till sådan pension. Kostnaderna för pensionen betalas av huvudmannen.

Om arbetstagaren har haft en eller flera anställningar som avses i första stycket i minst 12 år, har arbetstagaren rätt till hel pension. Pensionen beräknas enligt grunderna i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.

Om arbetstagaren har haft en eller flera anställningar som avses i första stycket i mindre än 12 år, så blir pensionen avkortad. Pensionens belopp utgör då så stor del av hel pension, som motsvarar förhållandet mellan det antal hela och påbörjade fjärdedels år, varunder sådan anställning eller sådana anställningar innehafts, och talet 48.

9) Pension enligt punkt 8 skall minskas enligt grunderna i 13–15 §§ förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.

10) Statens pensionsverk beslutar om tillämpning av förordningen på en fri teater-, musik- eller dansgrupp. Som villkor för detta gäller att statsbidrag till gruppens verksamhet betalas ut av Statens kulturråd.

11) Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:10

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002. Den tillämpas dock på Kommunalförbundet Norrlands Musik- och Dansteater (NMD) för tid från och med den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Margareta Hammarberg
(Justitiedepartementet)