Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:73

Utkom från trycket den 5 mars 2002
Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion;
utfärdad den 21 februari 2002.

Regeringen föreskriver att 37 och 43 §§ förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:984.

Hovrättsråd, fastighetsråd och miljöråd anställs med fullmakt genom beslut av regeringen efter förslag av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.

Om ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning eller ett miljöråd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Detsamma gäller om ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning eller ett miljöråd skall anställas för en begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373) skall fullgöras av Domstolsverket. Information skall alltid lämnas i cirkulär till samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansökningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

Om en ledamot är ledig skall han eller hon i första hand ersättas genom att arbetsuppgifterna omfördelas.

Såvitt gäller hovrättslagmän, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning och miljöråd får hovrätten anställa en vikarie om vikariatet beräknas vara högst ett år i följd. Som ersättare eller vikarie för hovrättslagmän eller hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning anlitas eller anställs ett hovrättsråd. Som ersättare eller vikarie för miljöråd anlitas eller anställs ett miljöråd.

I stället för ett ledigt hovrättsråd tjänstgör en hovrättsassessor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:73

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)