Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:87

Utkom från trycket den 12 mars 2002
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 28 februari 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:86, bet. 2001/02:JuU19, rskr. 2001/02:159.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

 

Fysiska personer

 
 

 

65.

 

Den administrativa direktören för Eurojust samt personal som är anställd av Eurojust

 

Europeiska ministerrådets beslut om inrättande av Eurojust

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:87

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH
Dan Sandberg
(Utrikesdepartementet)