Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:97

Utkom från trycket den 19 mars 2002
Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792);
utfärdad den 7 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § bostadsförvaltningslagen (1977:792) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161.

2) Denna lag äger tillämpning på fastighet där det finns bostadslägenhet som är uthyrd eller kan hyras ut av fastighetens ägare för annat ändamål än fritidsändamål och som ej utgör del av hans egen bostad. Fastighet som tillhör staten eller kommun kan ej bli föremål för ingripande enligt 2 §.

2)

Senaste lydelse 1989:1051.

När byggnad tillhör innehavare av inskriven tomträtt äger bestämmelserna i denna lag om fastighet motsvarande tillämpning på tomträtten. I fråga om byggnad som annars tillhör annan än ägaren av marken gäller lagen i tillämpliga delar. Såsom ägare av fastighet anses, när omständigheterna föranleder det, annan som innehar fastigheten.

Denna lag tillämpas inte på fastigheter som ägs av kooperativa hyresrättsföreningar enligt lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller på fastigheter där samtliga bostadslägenheter hyrs av sådana föreningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:97

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)