Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:98

Utkom från trycket den 19 mars 2002
Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304);
utfärdad den 7 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § hyresförhandlingslagen (1978:304) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161.

Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter får enligt denna lag föras mellan å ena sidan hyresvärd eller hyresvärd och organisation av fastighetsägare, i vilken hyresvärden är medlem, och å andra sidan organisation av hyresgäster. Förhandling förs på grundval av förhandlingsordning, som kommer till stånd genom avtal mellan de förhandlande parterna eller genom beslut av hyresnämnd.

Som hyresvärd anses i lagen den som för annat ändamål än fritidsändamål regelmässigt hyr ut mer än två bostadslägenheter, vilka ej utgör del av upplåtarens bostad.

Vad som i lagen sägs om avtal om förhandlingsordning och om verkan av att sådant avtal har slutits gäller i tillämpliga delar även i fråga om förhandlingsordning som har beslutats av hyresnämnd.

Lagen är inte tillämplig vid upplåtelse med kooperativ hyresrätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:98

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)