Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:112

Utkom från trycket den 26 mars 2002
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 28 februari 2002.

Regeringen föreskriver1) att 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 1, Celex 32001L0080).

2) Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka försik-tighetsmått som skall gälla vid

2)

Senaste lydelse 2001:370.

 1. träskyddsbehandling genom doppning,

 2. träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering,

 3. oorganisk ytbehandling genom fosfatering,

 4. utsläpp av industriellt avloppsvatten,

 5. rening av avloppsvatten från tätbebyggelse,

 6. utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall som har beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller miljö-balken,

 7. utsläpp till luft av kväveoxider, svaveldioxid och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt om 50 MW eller mer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar3)

  3)

  EGT L 309, 27.11.2001, s. 1 (Celex 32001L0080).

  ,

 8. användning av avloppsslam i jordbruk,

 9. utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar i enlighet med rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar 4)

  4)

  EGT L 85, 29.03.1999, s. 1 (Celex 31999L0013).

  , och

 10. lagring, tömning, demontering och annat omhändertagande av skrot-bilar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:112

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)