Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:117

Utkom från trycket den 4 april 2002
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 14 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 kap. 10 § brottsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:JuU12, rskr. 2001/02:164.

10 §

2) Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att denne gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd, döms för övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla, om man med någon annan gärning, som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper någon för att denne avlagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör hos en myndighet eller för att hindra honom från att avge en sådan utsaga.

2)

Senaste lydelse 1997:389.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst två och högst åtta år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:117

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anders Perklev
(Justitiedepartementet)