Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:129

Utkom från trycket den 4 april 2002
Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder);
utfärdad den 21 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:21, bet. 2001/02:SfU9, rskr. 2001/02:181.

2 §

2) Riksförsäkringsverket skall, i den mån andra medel inte står till för-fogande, från Första–Fjärde AP-fonderna rekvirera de medel som behövs för att finansiera försäkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

2)

Senaste lydelse 2000:789.

Riksförsäkringsverket skall också från fonderna rekvirera de medel som behövs för att föra över värdet av pensionsrätt för inkomstpension och värdet av rätt till tilläggspension enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

Vid tillämpningen av första och andra styckena skall var och en av fon-derna tillskjuta en fjärdedel av medlen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:129

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Lars Afrell
(Finansdepartementet)