Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:165

Utkom från trycket den 23 april 2002
utfärdad den 11 april 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194.

2)

Lagen omtryckt 1982:120.

3) Sjukförsäkringen och de allmänna försäkringskassornas förvaltning av denna finansieras genom avgifter som avses i 1 §.

3)

Senaste lydelse 1999:1397.

Statsbidrag får lämnas med viss del av kostnaderna för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat försäkringens kostnader enligt lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m., lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård och lagen (1991:1047) om sjuklön. Statsbidrag får också lämnas för förvaltning enligt första stycket.

Statsbidrag får vidare lämnas med viss del av kostnaderna för den allmänna försäkringen för förmåner enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt för Centrala studiestödsnämnden med anledning av att sådana studielån som belöper på en studerandes sjukperiod enligt studiestödslagen (1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen inte skall återbetalas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:165

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)