Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:216

Utkom från trycket den 8 maj 2002
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 25 april 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 16 § socialavgiftslagen (2000:980) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215.

Den som har haft hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension hela året före taxeringsåret skall bara betala ålderspensionsavgiften. Detsamma gäller den som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring någon del av året före taxeringsåret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:216

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)