Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:261

Utkom från trycket den 15 maj 2002
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol;
utfärdad den 2 maj 2002.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol skall ha följande lydelse.

1) Varje mål och ärende skall registreras. Vid registreringen skall mål och ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen.

1)

Senaste lydelse 2001:643. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

Registreringen sker i dagböcker eller enligt förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling. Föreskrifter om registreringen i tingsrätt och hovrätt meddelas av Domstolsverket. I Högsta domstolen sker registreringen enligt de föreskrifter som domstolen fastställer.

I 5 § förordningen om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling finns bestämmelser om att uppgifter i register som förs med hjälp av automatiserad behandling skall framställas i skrift innan de gallras.

För konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion som inte registreras enligt förordningen om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling, finns närmare bestämmelser i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:261

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)