Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:264

Utkom från trycket den 15 maj 2002
Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg;
utfärdad den 2 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

1)

Prop. 2001/02:94, bet. 2001/02:SkU22, rskr. 2001/02:232.

dels att 6 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 14 § skall lyda ”Återkallelse”,

dels att det i lagen skall införas en ny bestämmelse, 14 a §, av följande lydelse.

2) Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror och med icke-gemenskapsvaror för försäljning ombord får inte avse spritdrycker, vin eller starköl på fartygslinje mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till svenska gränsen i öster.

2)

Senaste lydelse 1999:1332.

På en sådan fartygslinje får obeskattad försäljning inte överstiga 20 cigaretter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram andra tobaksvaror per passagerare.

Tullverket skall på ansökan besluta att bestämmelserna i första och andra styckena inte skall tillämpas om det är fråga om en fartygslinje mellan svensk hamn från och med Strömstad i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till och med Sandefjord i öster med åretrunttrafik enligt regelbunden tidtabell och kapacitet att transportera gods och fordon i betydande omfattning.

Tullverket får återkalla ett beslut enligt 6 § tredje stycket om förutsättningarna för att inte tillämpa paragrafens första och andra stycken inte längre föreligger.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:264

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002. Omfattas en fartygslinje vid lagens ikraftträdande av ett beslut om undantag från de begränsningar som avses i 6 § första och andra styckena skall beslutet anses ha meddelats enligt den nya lydelsen av 6 §.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Petter Classon
(Finansdepartementet)