Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:268

Utkom från trycket den 22 maj 2002
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;
utfärdad den 2 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument2) skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2002.

1)

Prop. 2001/02:57, bet. 2001/02:LU20, rskr. 2001/02:208.

2)

Lagen omtryckt 1992:558. Senaste lydelse av 5 kap. 2 § 1996:1296.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lars Afrell
(Finansdepartementet)