Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:277

Utkom från trycket den 28 maj 2002
Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;
utfärdad den 16 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

1)

Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205.

  • dels att 14 och 37 §§ skall upphöra att gälla,

  • dels att 10, 15, 21, 24, 29, 34–36 och 38–40 §§ skall ha följande lydelse.

Disciplinpåföljderna är varning, extratjänst och löneavdrag.

Vid val av påföljd är varning att anse som en lindrigare påföljd än extratjänst och löneavdrag. Särskilt avseende skall fästas vid omständigheter som talar för att påföljden kan stanna vid varning.

Löneavdrag får åläggas tillsammans med extratjänst, om det krävs av hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disciplinförseelsen har begåtts.

En chef som avses i 20 § får överlämna åt andra chefer som tjänstgör under honom eller henne, dock lägst en kompanichef eller motsvarande chef, att pröva frågor om disciplinansvar för personal som står under deras befäl, under förutsättning att

  1. förseelsen inte kan antas utgöra brott,

  2. förseelsen har erkänts,

  3. förseelsen inte bör medföra svårare påföljd än varning och

  4. den disciplinansvarige inte begär att yttrande från auditör skall inhämtas i ärendet.

2) Innan en disciplinpåföljd beslutas eller en åtalsanmälan görs i fråga om en disciplinansvarig, skall yttrande inhämtas från auditören. Ett sådant yttrande behövs dock inte om

2)

Senaste lydelse 1999:951.

  1. förseelsen inte kan antas utgöra brott,

  2. förseelsen har erkänts,

  3. förseelsen inte bör medföra svårare påföljd än varning, och

  4. den disciplinansvarige inte begär att yttrande från auditör skall inhämtas i ärendet.

Auditören är medansvarig för de beslut som myndigheten, kommunen eller landstinget fattar på hans eller hennes tillstyrkan.

Den disciplinansvarige skall innan ärendet avgörs få del av vad som har kommit fram under utredningen och ges tillfälle att yttra sig över det, om det inte är uppenbart obehövligt.

Den disciplinansvarige skall upplysas om sin rätt enligt 24 § att begära yttrande från auditör.

Beslut om disciplinpåföljd skall verkställas snarast möjligt efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

I beslut om extratjänst får det bestämmas att beslutet skall verkställas trots att det inte vunnit laga kraft, om den disciplinansvarige samtycker till detta eller det behövs av hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disci-plinförseelsen har begåtts.

Extratjänst får inte verkställas på tjänstefria dagar.

Löneavdrag får verkställas med högst en fjärdedel av dagersättning eller motsvarande ersättning vid varje utbetalningstillfälle.

Verkställigheten av extratjänst får skjutas upp eller avbrytas, om det finns särskilda skäl. Den dag då avbrott sker skall i sin helhet räknas som verkställighetstid.

Om den som har ålagts extratjänst efter överklagande slutligen blir ålagd löneavdrag, skall avräkning ske för den tid under vilken extratjänsten har verkställts. Två timmars extratjänst motsvarar en dags löneavdrag.

Extratjänst får inte verkställas efter det att den disciplinansvariges pågående tjänstgöringsskyldighet har upphört.

Om extratjänst inte kan verkställas skall den som meddelat beslutet omvandla det till löneavdrag med tillämpning av 38 § andra meningen.

3) Om löneavdrag inte kan göras och motsvarande belopp inte betalas, gäller om verkställighet vad som är föreskrivet om uppbörd och indrivning av böter. Obetalda belopp får dock inte förvandlas till fängelse.

3)

Ändringen innebär att första och andra stycket upphävs.

Löneavdrag bortfaller i den mån det inte har verkställts inom tre år från det beslutet om disciplinpåföljd vann laga kraft.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:277

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

2. Tidigare beslutat utegångsförbud skall omräknas till löneavdrag i den del det inte verkställts före ikraftträdandet. Vid omräkningen skall en dags utegångsförbud motsvara två dagars löneavdrag.

3. Tidigare beslut om extratjänst som inte verkställts före ikraftträdandet och inte heller kan verkställas därefter bortfaller enligt 39 § i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW
Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)