Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:295

Utkom från trycket den 28 maj 2002
Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister;
utfärdad den 16 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:97, bet. 2001/02:AU6, rskr. 2001/02:222.

2) Tvist som skall handläggas enligt denna lag får i stället genom avtal hänskjutas till avgörande av skiljemän. Detta gäller dock inte fall som avses i 31 § första eller tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Inte heller får avtal som före tvistens uppkomst träffats om att tvisten skall avgöras av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen, göras gällande i tvist om föreningsrätt eller i tvist enligt

2)

Senaste lydelse 1999:134.

  1. jämställdhetslagen (1991:433),

  2. lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet,

  3. lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder,

  4. lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, eller

  5. lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:295

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Inger Andersson
(Näringsdepartementet)