Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:310

Utkom från trycket den 4 juni 2002
Lag om ändring i lagen (2002:191) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;
utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2002:191) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:310

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

2. Vad som sägs om aktivitetsersättning i 16 kap. 10 § första stycket skall också gälla sådan sjukersättning i form av garantiersättning som utges enligt punkten 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:489) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)