Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:317

Utkom från trycket den 4 juni 2002
Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift;
utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253.

9 §

2) Slutlig avstämning av avgifterna skall göras året efter fastställelseåret. Den skillnad som framkommer mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året skall regleras gentemot Riksgäldskontoret i samband med en kommande preliminär överföring och gentemot Första–Fjärde AP-fonderna i samband med att storleken på de preliminära avgifterna bestäms. Det belopp som skall regleras gentemot Riksgäldskontoret beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och det belopp som skall regleras gentemot Första–Fjärde AP-fonderna med sådan ränta som anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

2)

Senaste lydelse 2001:1118.

Med fastställelseår avses detsamma som enligt 1 kap. 8 § första stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:317

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)