Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:335

Utkom från trycket den 4 juni 2002
Lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled;
utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 39 § lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:92, bet. 2001/02:JuU20, rskr. 2001/02:247.

2) Styrelsen väljes å flottningsstämma. Av 40 och 40 a §§ följer dock att styrelseledamot kan utses på annat sätt.

2)

Senaste lydelse 1977:1093.

Till styrelseledamot må utses annan person än flottande.

Ledamot av styrelsen skall vara bosatt här i landet, där ej för särskilt fall regeringen medgiver undantag.

Styrelseledamot må, ändå att den tid, för vilken han blivit utsedd, ej gått till ända, skiljas från uppdraget genom beslut av den, som utsett honom.

Avgår av föreningen vald styrelseledamot, innan den tid, för vilken han blivit vald, gått till ända, och finnes ej ersättare, åligger det övriga styrelseledamöter, såframt styrelsen ej är beslutför med kvarstående ledamöter eller enligt reglementet fulltalig styrelse alltid skall förefinnas, att ofördröjligen föranstalta om val av ny ledamot.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:335

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)