Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:377

Utkom från trycket den 7 juni 2002
Lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman;
utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1993:335) om Barnombudsman

1)

Prop. 2001/02:96, bet. 2001/02:SoU17, rskr. 2001/02:228.

dels att 1–3 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 4–7 §§, av följande lydelse.

Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen skall driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen. Barnombudsmannen skall därvid särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med barnkonventionen.

Barnombudsmannen skall inom sitt verksamhetsområde

  1. hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs för att barns och ungas rättigheter och intressen skall tillgodoses,

  2. informera, bilda opinion och ta initiativ till lämpliga åtgärder i övrigt,

  3. företräda barns och ungas rättigheter och intressen i den allmänna debatten,

  4. samla kunskap och sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor, samt

  5. följa den internationella utvecklingen när det gäller barnkonventionens tolkning och dess tillämpning.

Barnombudsmannen skall senast den 1 april varje år lämna en rapport till regeringen om sin verksamhet under det närmast föregående kalenderåret samt om de frågor om barn och unga som ombudsmannen anser att regeringen behöver ha kännedom om.

Förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting skall på Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter till ombudsmannen om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på ombudsmannens uppmaning komma till överläggningar med denne.

Regeringen utser Barnombudsmannen för en bestämd tid.

Ombudsmannen bestämmer själv sin organisation och den närmare inriktningen av sitt arbete.

Barnombudsmannen skall genast till socialnämnden anmäla om ombudsmannen i sin verksamhet får kännedom om att ett barn misshandlas i hemmet eller om det i annat fall måste antas att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Om det finns särskilda skäl får anmälan till socialnämnden göras även i andra fall.

Ombudsmannen får lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:377

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)