Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:383

Utkom från trycket den 7 juni 2002
Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden;
utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 45 § lagen (1996:242) om domstolsärenden skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:111, bet. 2001/02:JuU23, rskr. 2001/02:225.

45 §

Den som har kallats till sammanträde men inte kan inställa sig skall omedelbart anmäla det till domstolen.

I fråga om laga förfall tillämpas 32 kap. 68 §§ rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:383

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)