Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:387

Utkom från trycket den 7 juni 2002
Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);
utfärdad den 30 maj 2002.

Regeringen föreskriver att 34 § och rubriken närmast före 34 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) skall ha följande lydelse.

Uppgift om utredning enligt 27 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister

1) Uppgifter om utredning som enligt 27 § första stycket 5 förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets allmänna del under planer m.m. skall hämtas ur handling som den ansvariga kommunala myndigheten har upprättat och överlämnat till lantmäterimyndigheten med begäran om registrering.

1)

Senaste lydelse 2000:313.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:387

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)