Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:427

Utkom från trycket den 11 juni 2002
Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg;
utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 och 14 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

Om Tullverket begär det skall tillståndshavaren tillhandahålla bok-föringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten. Tillståndshavaren skall också lämna tillträde till utrymmen som används i verksamheten.

Bestämmelserna om handlingar och uppgifter som skall undantas i 3 kap. 1314 c §§ taxeringslagen (1990:324) skall tillämpas på handlingar och uppgifter som skall tillhandahållas enligt denna lag.

Tullverket får återkalla ett tillstånd till proviantering om

  1. förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre finns,

  2. tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål än som anges i tillståndet,

  3. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 eller 13 §, eller

  4. tillståndshavaren inte samverkar vid skatterevision enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:427

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Petter Classon
(Finansdepartementet)