Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:428

Utkom från trycket den 11 juni 2002
Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;
utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 och 9 §§ lagen (1999:673) om skatt på avfall skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

7 §

2) Skyldig att betala avfallsskatt är den som bedriver verksamheten på anläggningen.

2)

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

9 §

Bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om förfarandet vid beskattningen gäller för avfallsskatt. Redovisningsperioden för avfallsskatt är dock kalenderkvartal.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:428

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)