Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:457

Utkom från trycket den 11 juni 2002
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);
utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 58 § sjömanslagen (1973:282) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:108, bet. 2001/02:TU12, rskr. 2001/02:279.

2)

Jfr rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999 om det avtal om arbetstidens organisation för sjömän som ingåtts av European Community Shipownerœ Association (ESCA) och Federation of Transport Workerœ Unions in the European Union (FST) (EGT L 167, 2.7.1999, s. 33, Celex 31999L0063).

3) Befälhavaren skall se till att exemplar av denna lag, semesterlagen (1977:480), fartygssäkerhetslagen (1988:49), de föreskrifter som regeringen har utfärdat i anslutning till sistnämnda lag och tillämpliga kollektivavtal finns tillgängliga på fartyget. Befälhavaren skall även se till att ett exemplar av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän och de föreskrifter som har utfärdats i anslutning till den lagen finns tillgängliga på fartyget.

3)

Senaste lydelse 1988:52.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:457

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2002.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)