Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:465

Utkom från trycket den 11 juni 2002
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);
utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 § sjömanslagen (1973:282) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278.

2) Tvist om sjömans anställningsförhållande får inte dras inför utländsk myndighet.

2)

Senaste lydelse 1998:360 (jfr 1998:1322).

Första stycket gäller inte om annat följer av de gemenskapsrättsakter och internationella instrument som omfattas av lagen (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:465

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)