Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:499

Utkom från trycket den 11 juni 2002
Förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov;
utfärdad den 23 maj 2002.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov1)

1)

Senaste lydelse av 30 § 1994:396.

  • dels att i 30 § orden ”Överstyrelsen för civil beredskap” skall bytas ut mot ”Krisberedskapsmyndigheten”,

  • dels att 16, 18 och 31 §§ skall ha följande lydelse.

16 §

2) Luftfartsverket skall ta ut lämpliga luftfartyg efter hörande av Försvarsmakten.

2)

Senaste lydelse 1994:396.

18 §

3) Försvarsmakten skall ta ut lämpliga spårbundna fordon efter hörande av Banverket.

3)

Senaste lydelse 2001:542.

Försvarsmakten skall ta ut lämpliga fordon som inte är spårbundna efter hörande av Vägverket.

31 §

4) Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas i övrigt i fråga om

4)

Senaste lydelse 1998:2.

  1. uttagning av mark och byggnader av Krisberedskapsmyndigheten efter hörande av Försvarsmakten,

  2. uttagning av fartyg av Fartygsuttagningskommissionen efter hörande av Sjöfartsverket och Försvarsmakten,

  3. uttagning av luftfartyg av Luftfartsverket efter hörande av Försvarsmakten,

  4. uttagning av fordon av Försvarsmakten efter hörande av Vägverket,

  5. uttagning av radioanläggning av Post- och telestyrelsen efter hörande av Försvarsmakten,

  6. uttagning av hundar av Försvarsmakten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:499

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW
Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)