Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:519

Utkom från trycket den 11 juni 2002
Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);
utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 13 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10)2) orden ”Överstyrelsen för civil beredskap” skall bytas ut mot ”Krisberedskapsmyndigheten”.

1)

Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU 10, rskr. 2001/02:261.

2)

Senaste lydelse av 13 kap. 7 § 1994:852.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:519

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)