Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:556

Utkom från trycket den 11 juni 2002
Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening;
utfärdad den 30 maj 2002.

Regeringen föreskriver att bilagorna 1 och 2 till förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening skall ha följande lydelse.

Bilaga 11)

Mopeder och motorcyklar

1.1.2 Motorcyklar

Fordonskategori

 

Tidpunkt

Kolmonoxid (g/km)

Kolväten (g/km)

Kväveoxider (g/km)

2-hjuliga motorcyklar

 

2-takt

 

1999-06-17

 

8

 

4

 

0,1

 

4-takt

 

13

 

3

 

0,3

 

Övriga motorcyklar

 

2-takt

 

1999-06-17

 

12

 

6

 

0,15

 

4-takt

 

19,5

 

4,5

 

0,45

 

1.1.3 Provmetod

Bilaga 2

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket andra meningen förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser

Bilar skall anses uppfylla kraven i 3 och 4 §§ denna förordning om de tidi-gare registrerats och tagits i bruk i ett annat land inom Europeiska ekono-miska samarbetsområdet och uppfyller de för fordonsmodellen relevanta avgaskraven enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser.

Hållbarhetskontroll skall för bilar med godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser ske med utgångspunkt i gränsvärden och provmetoder som tillämpas för det godkännandet.

För äldre bilar som inte omfattas av kraven ovan eller kraven i bilaga 1 gäller följande:

1 Lätta bilar

1.1 Definitioner

Äldre personbil: en bil som är konstruerad för en hastighet av över 50 km i timmen och som har en totalvikt av högst 3 500 kg och en skillnad mellan totalvikt och tjänstevikt av högst 690 kg, om bilen är av 1989 eller senare års modell.

Äldre lätt lastfordon: en bil som är konstruerad för en hastighet av över 50 km i timmen och som har en totalvikt av högst 3 500 kg och en större skillnad mellan totalvikt och tjänstevikt än 690 kg, om bilen är av 1992 eller senare års modell.

Övriga äldre lätta bilar: bensinmotordrivna bilar som inte kategoriseras enligt ovan och som har en totalvikt av högst 2 500 kg och en cylindervolym på minst 0,8 liter eller, om cylindervolymen inte kan bestämmas, en effekt på minst 22 kilowatt.

Vid beräkning av skillnaden mellan totalvikt och tjänstevikt skall beträf-fande bilar med särskild utrustning, såsom ambulanser och husbilar, den särskilda utrustningens vikt inte beaktas.

1.2 Gränsvärden

2 Tunga bilar

2.1 Äldre tunga lastfordon

Angivna krav gäller för tunga lastfordon som inte omfattas av kraven i bi-laga 1 och som är konstruerade för en hastighet av över 30 km i timmen och som har en totalvikt över 3 500 kg, om bilen är av 1993 eller senare års modell.

Föroreningarna i avgaserna skall inte överstiga angivna gränsvärden vid prov som i huvudsak stämmer överens med det förfarande som fastställs av Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) för sådana prov.

Förorening

Utsläpp (g/kWh)

Kolmonoxid

 

4,9

 

Kolväten

 

1,2

 

Kväveoxider, uppmätta som kvävedioxid

 

9

 

Partiklar

 

0,4

 

Fordon som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare bestämmelser skall uppfylla kraven för det godkännandet. Fordon omfattas av hållbarhetskrav i den omfattning som följer av bestämmelserna i punkten 3 i bilaga 1.

2.1.1 Röktäthetskrav

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:556

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)