Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:559

Utkom från trycket den 14 juni 2002
Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring;
utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268.

Företag som har anmält sin verksamhet enligt 2 § skall på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen skall kunna kontrollera att lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt och lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. följs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:559

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Johan Lundström
(Finansdepartementet)