Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:563

Utkom från trycket den 14 juni 2002
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;
utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 3 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument3) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:150, bet. 2001/02:LU29, rskr. 2001/02:306.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1, Celex 32000L0031).

3)

Lagen omtryckt 1992:558.

Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget skall ha rätt att förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, skall avtalet slutas skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon läsbar och varaktig form är tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om företaget medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande som avses skall anges noggrant.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:563

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lars Afrell
(Finansdepartementet)