Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:583

Utkom från trycket den 19 juni 2002
Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner;
utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner skall ha följande lydelse.

2 §

Beteckning

Betydelse

 

Bruttovikt på fordon

 

Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.

 

Buss

 

En bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen.

 

Cykel

 

1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är lekfordon.

 
 

2. En eldriven rullstol som förs av den åkande och är konstruerad för en hastighet av högst 15 kilometer i timmen.

 
 

3. Ett eldrivet fordon med tramp- eller vevanordning om elmotorn

 
 

a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen,

 
 

b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och

 
 

c. har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt.

 

 

Efterfordon

 

Ett fordon som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon och som inte är ett släpfordon eller ett terrängsläp.

 

Fordon

 

En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.

 

Fordonståg

 

Ett motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade fordon.

 

 

Jordbrukstraktor

 

En traktor som enligt fordonsskattelagen (1988:327) hör till klass II.

 

Lastbil

 

1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran.

 
 

2. En annan bil som inte är att anse som en personbil eller en buss.

 
 

Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.

 

Lekfordon

 

Ett fordon som skall anses som leksak enligt lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet.

 

Lätt lastbil

 

En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.

 

 

Motorcykel

 

1. Ett motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en hastighet som överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym som överstiger 50 kubikcentimeter.

 
 

2. Ett motorfordon på fyra hjul och med en massa utan last som är högst 400 kilogram eller 550 kilogram om fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15 kilowatt, dock inte moped.

 
 

Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in. Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar.

 

Motordrivet fordon

 

Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte en sådan eldriven rullstol eller sådant eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.

 

Motorfordon

 

Ett motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat

 
 

1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller

 
 

2. för något annat ändamål än som avses under 1, om fordonet inte är att anse som en traktor eller ett motorredskap.

 
 

Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder.

 

Motorredskap

 

Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II.

 

 

Motorredskap klass II

 

Ett motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.

 

Personbil

 

En bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen.

 

Påhängsvagn

 

En släpvagn som är inrättad för att genom tapp med vändskiva eller liknande anordning förenas med en bil, en traktor eller ett motorredskap och som är så utförd att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet.

 

Sidvagn

 

Ett fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av en tvåhjulig motorcykel eller en cykel. En tillkopplad sidvagn anses dock inte som ett särskilt fordon.

 

Släpfordon

 

Ett fordon som är inrättat för koppling till ett annat motordrivet fordon än en moped klass II och är avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära en anordning för att driva dessa fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon och tunga släpfordon.

 

Släpkärra

 

En släpvagn med oledad dragstång där den statiskt vertikala last som förs över till dragfordonet inte överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt eller 1 ton.

 

Släpsläde

 

Ett släpfordon på medar som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.

 

Släpvagn

 

Ett släpfordon på hjul eller band som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.

 

Släpvagnsvikt

 

Den sammanlagda vikten av en släpvagns egenvikt och last.

 

Terrängmotorfordon

 

Ett motordrivet fordon som inte är ett motorfordon och som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng. Terrängmotorfordon delas in i terrängvagnar och terrängskotrar.

 

Terrängskoter

 

Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 kilogram.

 

Terrängsläp

 

Ett släpfordon som är inrättat för att dras av ett terrängmotorfordon.

 

Terrängvagn

 

Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400 kilogram. Terrängvagnar delas in i lätta och tunga terrängvagnar.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:583

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil, buss eller lastbil gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)