Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:607

Utkom från trycket den 26 juni 2002
Lag om ändring i namnlagen (1982:670);
utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § namnlagen (1982:670)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:123, bet. 2001/02:LU27, rskr. 2001/02:304.

2)

Lagen omtryckt 1982:1134.

2 §

Den som adopteras av makar med gemensamt efternamn förvärvar genom adoptionen det namnet.

Har adoptivföräldrarna olika efternamn och har de tidigare ett eller flera gemensamma barn som står under deras vårdnad, förvärvar adoptivbarnet genom adoptionen det efternamn som adoptivföräldrarnas senast födda barn bär.

Har adoptivföräldrarna olika efternamn och är andra stycket inte tillämpligt, förvärvar adoptivbarnet genom adoptionen det av adoptivföräldrarnas efternamn som dessa anmäler i adoptionsärendet. Anmälan kan i stället avse ett namn som någon av adoptivföräldrarna senast har burit som ogift. Görs inte någon anmälan i fall som nu har sagts, förvärvar adoptivbarnet genom adoptionen adoptivmoderns efternamn eller, om adoptivföräldrarna är av samma kön, det efternamn som den äldre av dem bär.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:607

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)