Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:621

Utkom från trycket den 26 juni 2002
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:155, bet. 2001/02:JuU21, rskr. 2001/02:248.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

Bilaga3)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

 

67. Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (Global Water Partnership Organisation)

 

Personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen samt deras familjemedlemmar

 

Avtal den 11 mars 2002 mellan Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor om immunitet och privilegier för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor och dess personal

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:621

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH
Dan Sandberg
(Utrikesdepartementet)