Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:628

Utkom från trycket den 2 juli 2002
utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 22 kap. 15 § lagen (1962:381) om allmän försäkring2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312.

2)

Lagen omtryckt 1982:120.

3) Rehabiliteringspenningen skall minskas med det belopp den försäkrade för samma tid får som

3)

Senaste lydelse 1999:1397.

  1. sjukpenning eller föräldrapenningförmån enligt denna lag,

  2. sjukpenning eller livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning enligt någon annan författning, dock inte livränta till efterlevande samt i övrigt endast till den del ersättningen avser samma inkomstbortfall som rehabiliteringspenningen är avsedd att täcka,

  3. studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395), rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande eller ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), dock inte till den del studiestödet är återbetalningspliktigt.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller även beträffande motsvarande förmån som utges till den försäkrade på grundval av utländsk lagstiftning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:628

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)