Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:632

Utkom från trycket den 2 juli 2002
Lag om ändring i lagen (2002:228) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift;
utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift i stället för dess lydelse enligt lagen (2002:228) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312.

2 §

2) Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

2)

Ändringen innebär att punkten 13 upphävs.

 1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt sjukpenning eller särskild arbetsskadeersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning som utgetts enligt annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 2 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt 2 kap. 6 § första stycket 1–3 nämnda lag,

 2. föräldrapenningförmåner enligt lagen om allmän försäkring,

 3. ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,

 4. ersättning som en allmän försäkringskassa utgett enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,

 5. livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av den lagen,

 6. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,

 7. vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

 8. dagpenning från arbetslöshetskassa,

 9. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

 10. utbildningsbidrag för doktorander,

 11. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

 12. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

 13. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen så föreskriver.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)