Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:652

Utkom från trycket den 2 juli 2002
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall2)

1)

Prop. 2001/02:157, bet. 2001/02:UU15, rskr. 2001/02:290.

2)

Lagen omtryckt 1994:717.

  • dels att 2 c § skall ha följande lydelse,

  • dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 d §, av följande lydelse.

3) Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall tillämpas på dels den verksamhet som följer av avtalet den 16 november 1998 med benämningen Ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt anslutningsdokumentet av den 16 november 1998, dels den verksamhet som följer av samförståndsavtalet om europeiska avtal om forskningsorganisation, program och aktiviteter av den 15 maj 2001 samt anslutningsdokumentet av den 7 mars 2002. Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän skall inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

3)

Senaste lydelse 1999:1120.

En främmande stats personal som utövar uppdrag i enlighet med fördraget om observationsflygningar av den 24 mars 1992 skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av fördraget. Bestämmelserna avseende beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, till vilken fördraget hänvisar, skall inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:652

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH
Dan Sandberg
(Utrikesdepartementet)