Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:675

Utkom från trycket den 9 juli 2002
Förordning om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd;
utfärdad den 27 juni 2002.

Regeringen föreskriver att 2 och 47 §§ förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd skall ha följande lydelse.

1) Exportkredit med statligt stöd får lämnas vid försäljning av varor eller tjänster om

1)

Senaste lydelse 1994:252.

  1. krediten har en löptid av minst två år, och

  2. försäljningen med avseende på varuslag eller tjänstens beskaffenhet samt kredittid och övriga villkor är sådan att exportkredit kan lämnas enligt förordningen (1990:113) om exportkreditgaranti.

2) Villkoren för exportkredit med statligt stöd skall stå i överensstämmelse med inom EU antagna riktlinjer för statsstödda exportkrediter.

2)

Senaste lydelse 1992:784.

Frågor om exportkredit med statligt stöd prövas av Aktiebolaget Svensk Exportkredit. Ansökan om sådan kredit ges in till Aktiebolaget Svensk Exportkredit eller Exportkreditnämnden.

Frågor om stöd i samband med underskridande av de räntenivåer som anges i de riktlinjer som avses i 4 § prövas dock av regeringen. Stöd lämnas i sådant fall endast om särskilda skäl föreligger.

3) Aktiebolaget Svensk Exportkredit kan på begäran utfästa sig att lämna kredit med statligt stöd.

3)

Senaste lydelse 1996:1548. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

4) För lämnad exportkredit med statligt stöd kan Aktiebolaget Svensk Exportkredit ta ut ersättning om det finns särskilda skäl.

4)

Senaste lydelse 1984:126.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:675

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om ansökningar som har kommit in före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Anders Kruse
(Utrikesdepartementet)