Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2002-0684

SFS 2002:684

Utkom från trycket den 16 juli 2002
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:177, bet. 2001/02:SkU26, rskr. 2001/02:331.

2) Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

2)

Senaste lydelse 2001:962.

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 
 
 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1

 

2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1 motorbensin

 

3 kr 16 öre per liter

 

1 kr 46 ör eper liter

 

4 kr 62 öre per liter

 
 
 

alkylatbensin

 

1 kr 66 öreper liter

 

1 kr 46 öre per liter

 

3 kr 12 ör eper liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

3 kr 19 öreper liter

 

1 kr 46 öre per liter

 

4 kr 65 öre per liter

 

2

 

2710 00 26, 2710 00 34 eller 2710 00 36

 

Annan bensin än som avses under 1

 

3 kr 84 öre per liter

 

1 kr 46 öre per liter

 

5 kr 30 öre per liter

 

3

 

2710 00 51, 2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 74 2710 00 78

 

Eldningsolja,dieselbrännolja, fotogen, m.m. som,

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C

 

707 kr per m3

 

1798 kr per m3

 

2505 kr per m3

 
 
 

b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocentdestillat vid 350° C, tillhörig

 
 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 323 kr per m3

 

1 798 kr per m3

 

3 121 kr per m3

 
 
 

miljöklass 2

 

1 557 kr per m3

 

1 798 kr per m3

 

3 355 kr per m3

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

1 865 kr per m3

 

1 798 kr per m3

 

3 663 kr per m3

 

4

 

ur 2711 12 11– 2711 19 00

 

Gasol som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luft-fartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

1 298 kr per 1 000 kg

 

1 298 kr per 1 000 kg

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

138 kr per 1000 kg

 

1890 kr per 1000 kg

 

2028 kr per 1000 kg

 

5

 

ur 27112900

 

Metan som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luft-fartyg

 

0 kr per 1000 m3

 

1 067 kr per 1000 m3

 

1 067 kr per 1000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

229 kr per 1000 m3

 

1 346 kr per 1000 m3

 

1575 kr per 1000 m3

 

6

 

27111100, 27112100

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luft-fartyg

 

0 kr per 1000 m3

 

1 067 kr per 1000 m3

 

1067 kr per 1000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

229 kr per 1000 m3

 

1 346 kr per 1000 m3

 

1575 kr per 1000 m3

 

7

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kolbränslen

 

301 kr per 1000 kg

 

1 564 kr per 1000 kg

 

1865 kr per 1000 kg

 

8

 

2713 11 00– 2713 1200

 

Petroleumkoks

 

301 kr per 1000 kg

 

1 564 kr per 1000 kg

 

1865 kr per 1000 kg

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2003 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:684

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)