Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:783

Utkom från trycket den 12 november 2002
Förordning om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension;
utfärdad den 31 oktober 2002.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension1)

1)

Senaste lydelse av 9 § 2000:1048 10 § 2000:1048 11 § 2000:1048 12 § 2000:1048 13 § 2000:1048 14 § 2000:1048.

dels att 9–14 §§ skall upphöra att gälla vid utgången av år 2002,

dels att rubrikerna närmast före 9 och 11 §§ skall utgå vid utgången av år 2002.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)