Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:799

Utkom från trycket den 19 november 2002
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 7 november 2002.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2002:589. Ändringen beror på att Uppsala kommun upplöses och två nya kommuner, Knivsta och Uppsala, bildas den 1 januari 2003.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/ Domsaga

 

I domsagan ingående kommun(er)

 

Kansliorter med tingsställe

 

Ytterligare tingsställe

 

Under Svea hovrätt

 

 

Tierps

 

Tierp Älvkarleby Östhammar

 

Tierp

 

Östhammar

 

Uppsala

 

Knivsta Uppsala

 

Uppsala

 
 

Eskilstuna

 

Eskilstuna Strängnäs

 

Eskilstuna

 

Strängnäs

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:799

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)