Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:800

Utkom från trycket den 26 november 2002
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 14 november 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 8 § brottsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, rskr. 2001/02:234, bet. 2002/03:KU7, rskr. 2002/03:8.

8 §

2) Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

2)

Senaste lydelse 1988:835.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:800

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anders Perklev
(Justitiedepartementet)