Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:810

Utkom från trycket den 29 november 2002
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen;
utfärdad den 21 november 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:64, bet. 2001/02:KU28, prot. 2001/02:106, bet. 2002/03:KU2, rskr. 2002/03:2.

2)

Tryckfrihetsförordningen omtryckt 1998:1438.

9 §

Utan hinder av denna förordning gäller vad i lag är stadgat

  1. om förbud mot kommersiell annons i den mån annonsen används vid marknadsföring av alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror;

  2. om förbud mot kommersiell annons som används vid marknadsföring av andra varor än tobaksvaror samt tjänster om det i annonsen förekommer ett varukännetecken som är i bruk för en tobaksvara eller enligt gällande bestämmelser om varumärken är registrerat eller inarbetat för en sådan vara;

  3. om förbud mot kommersiell annons som meddelats till skydd för hälsa eller miljö enligt förpliktelse som följer av anslutning till Europeiska gemenskaperna;

  4. om förbud mot offentliggörande i yrkesmässig kreditupplysningsverksamhet av kreditupplysning, som innebär otillbörligt intrång i enskilds personliga integritet eller som innehåller oriktig eller missvisande uppgift, om ersättningsskyldighet för sådant offentliggörande samt om rättelse av oriktig eller missvisande uppgift;

  5. om ansvar och ersättningsskyldighet som avser det sätt på vilket uppgift eller underrättelse anskaffats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:810

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON
THOMAS BODSTRÖM
(Justitiedepartementet)