Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:824

Utkom från trycket den 29 november 2002
utfärdad den 7 november 2002.

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. skall ha följande lydelse.

1) Beslut av Riksskatteverket som överklagas till länsrätt skall tas upp av Länsrätten i Dalarnas län om beslutet avser ärenden enligt

1)

Senaste lydelse 2000:529.

  1. skattebetalningslagen (1997:483) i fråga om punktskatt eller enligt författning som anges i 1 kap. 1 § andra stycket samma lag,

  2. kupongskattelagen (1970:624),

  3. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m., eller

  4. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:824

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter skall dock fortfarande tillämpas i fråga om ärenden som beslutats enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)