Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:855

Utkom från trycket den 3 december 2002
Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service;
utfärdad den 21 november 2002.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service skall ha följande lydelse.

1) I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt självstyrelseorgan skall besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel.

1)

Senaste lydelse 2000:1148.

I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 15, 16, 22, 26, 28–32, 35–39 och 41 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet.

Om en kommun i något av de angivna länen är stödmottagare eller har ansökt om stöd, skall dock Verket för näringslivsutveckling handlägga och besluta i stödärendet och i övrigt företräda staten i stället för det regionala självstyrelseorganet.

Vad som sägs om ett regionalt självstyrelseorgan i andra och tredje stycket skall i Gotlands län och Kalmar län gälla samverkansorganet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:855

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Daag Ekman
(Näringsdepartementet)