Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:884

Utkom från trycket den 6 december 2002
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 1 och 9 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20.

1 §

2) Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

2)

Senaste lydelse 2001:518.

  1. den som godkänts som upplagshavare enligt 3 §,

  2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,

  3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,

  4. den som säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,

  5. den som i annat fall än som avses i 1–4 från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle,

  6. den som i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag,

  7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp,

  8. den som förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350[¡]C och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon.

9 §

Om någon annan än upplagshavare, registrerad varumottagare eller oregistrerad varumottagare i Sverige förvärvar bränsle från ett annat EG-land och varan transporteras av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig. Säljaren skall ställa säkerhet för betalning av skatten innan transport från det andra EG-landet påbörjas. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Vid distansförsäljning skall säljaren företrädas av en representant som är godkänd av beskattningsmyndigheten. En sådan representant skall enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av skatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

Bestämmelserna i 5 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket om återkallelse tillämpas även på representant som avses i andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:884

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)