Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2002-0890

SFS 2002:890

Utkom från trycket den 6 december 2002
Lag om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2002:422) om ändring i nämnda lag skall upphöra att gälla vid utgången av år 2002.

1)

Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)