Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:902

Utkom från trycket den 9 december 2002
Lag om ändring i regeringsformen;
utfärdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 14 § regeringsformen2) skall ha följande lydelse.

1)

Förs. 2001/02:RB4, bet. 2001/02:KU13, rskr. 2001/02:170, bet. 2002/03:KU4, rskr. 2002/03:5.

2)

Regeringsformen omtryckt 1998:1437.

Behörighet för regeringen att besluta föreskrifter i visst ämne utgör ej hinder för riksdagen att genom lag meddela föreskrifter i samma ämne.

Riksdagen kan genom lag uppdra åt Riksbanken att meddela föreskrifter inom dess ansvarsområde enligt 9 kap. och beträffande dess uppgift att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Efter bemyndigande i lag kan riksdagens myndigheter meddela föreskrifter som avser förhållanden inom riksdagen och dess myndigheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:902

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON
PÄR NUDER
(Justitiedepartementet)