Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:913

Utkom från trycket den 9 december 2002
Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.;
utfärdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 9, 21 a och 24 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:72, bet. 2002/03:KU6, rskr. 2002/03:15.

2)

Lagen omtryckt 2002:620.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad allmänheten skall iaktta inom och i närheten av områden som avses i 2 §.

Föreskrifter som avses i första stycket får även meddelas för en plats där fornfynd har påträffats, om det kan ske utan att någon väsentlig olägenhet uppstår. Sådana föreskrifter får gälla längst till dess att platsen har undersökts enligt 8 §.

Länsstyrelsen får besluta om användningen av mark i närheten av områden som avses i 2 § under förutsättning att den pågående användningen inte avsevärt försvåras.

Ett beslut om föreskrifter skall kungöras på lämpligt sätt.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som av uppsåt eller oaktsamhet

  1. inte anmäler fornfynd enligt 5 §,

  2. bryter mot föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av 9 §,

  3. inte gör anmälan enligt 10 § andra stycket eller

  4. bryter mot 18 §.

Beslut av Riksantikvarieämbetet enligt 17 § får överklagas hos regeringen.

Övriga beslut enligt detta kapitel får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av 25 §. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Kommunen får överklaga beslut enligt 2 § andra stycket, 9 § första–tredje styckena och 12 § andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:913

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)